FABET II


 

Nasza oferta

Beton towarowy

Beton zwykły to podstawowy materiał konstrukcyjny gwarantujący łatwość i swobodę kształtowania konstrukcji. Przeznaczony jest do wykonywania elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (podkładowych) w wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach. Dzięki naszej szerokiej ofercie betonów zwykłych, wznoszenie konstrukcji może być tanie, bezpieczne i efektywne bez względu na porę roku.

Beton towarowy, zwykły oferujemy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60, we wszystkich klasach konsystencji (uwzględniając betony samozagęszczalne) oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

wróćBeton posadzkowy

Beton specjalny przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych wewnątrz pomieszczeń (nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych) wykańczanych w technologii DST, WTW lub zacieranych na ostro pod żywice lub płytki. Odpowiednie modyfikacje betonów posadzkowych włóknami (stalowymi i/lub polimerowymi) lub kombinowane zastosowanie siatek zbrojeniowych i włókien, pozwalają wykonywać posadzki w formie bezspoinowej i/lub o dużych polach bezdylatacyjnych.

Beton posadzkowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C20/25 do C35/45, konsystencji od S3 do S4 bez włókien (przeznaczone do wbudowania w konstrukcję zbrojoną siatkami ze stali zbrojeniowej) Na życzenie oferujemy modyfikację betonu z zastosowaniem makro i mikro włókien polimerowych i/lub stalowego zbrojenia rozproszonego.

wróćBeton do wykonania „białej wanny”

Beton specjalny przeznaczony do wykonania szczelnej skrzyni żelbetowej budynku posadowionego poniżej poziomu wód gruntowych. W skład „białej wanny” wchodzi płyta fundamentowa oraz ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych. Pełną szczelność konstrukcji gwarantuje odpowiednio zaprojektowana mieszanka betonowa oraz stosowane systemowe elementy uszczelniające połączenia płyty fundamentowej ze ścianami oraz przejścia dylatacyjne i zimne spoiny. Na życzenie klienta istniej możliwość zastosowania domieszek i/lub dodatków uszczelniających o właściwościach zasklepiających rysy i pęknięcia w betonie powstałe na skutek odkształceń termicznych lub innych związanych np. z nierównomiernym osiadaniem budynku.

Beton do wykonania „białej wanny” oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C35/45, konsystencji od S2 do S4 oraz wodoszczelności od W8 do W12.

wróćBeton kontraktorowy

Beton specjalny charakteryzujący się dużą ciekłością oraz małą lepkością przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej stabilności (odporności na segregację). Beton przeznaczony do wykonywania głębokiego fundamentowania w tym pali i ścian szczelinowych w warunkach suchych lub w zawiesinie bentonitowej jak również elementów podwodnych.

Beton kontraktorowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C20/25 do C35/45, klasach konsystencji od S4 do S5 oraz wodoszczelności od W8 do W10.

wróćBeton architektoniczny

Beton specjalny przeznaczony do wykonywania elementów licowych budynków lub budowli, które w części lub całości pozostają odkryte w okresie eksploatacji, pełniąc nie tylko funkcję konstrukcyjną lecz również dekoracyjną. Z tego względu dla tego typu elementów projekt wykonawczy często specyfikuje wymagania estetyczne w zakresie wykończenia powierzchni np. gładkie powierzchnie bez przebarwień i pęcherzy. Innym często spotykanym wymaganiem jest dokładne odwzorowanie faktur za pomocą specjalnych matryc strukturalnych przytwierdzanych do deskowania.

Beton architektoniczny oferujemy w klasach wytrzymałości od C30/37 do C40/50, konsystencji od S3 do S4 oraz od SF1 do SF3.

wróćBeton masywny

Beton specjalny charakteryzujący się niskim ciepłem hydratacji, minimalnym osiadaniem plastycznym, niskim skurczem oraz wolnym rozwojem wytrzymałości. Przeznaczony do wykonywania masywnych elementów żelbetowych, w których ze względu na znaczne wymiary przekroju poprzecznego istnieje ryzyko powstania spękań od naprężeń termicznych. Typowym elementem masywnym są płyty fundamentowe w budownictwie kubaturowym, przemysłowym i energetycznym.

Beton masywny oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C35/45, konsystencji od S2 do S4 oraz wodoszczelności W8 do W12.

wróćBeton mostowy

Beton specjalny charakteryzujący się wysoką mrozoodpornością, wodoszczelnością oraz niską nasiąkliwością. Przeznaczony do wykonywania konstrukcji obiektów inżynierskich narażonych na agresywne oddziaływanie czynników atmosferycznych w trakcie eksploatacji. Najczęściej są to obiekty w budownictwie komunikacyjnym (mosty, wiadukty, przejścia nadziemne i podziemne itp. itd.).

Beton mostowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C50/60, konsystencji od S2 do S4, mrozoodporności od F100 do F200, wodoszczelności od W8 do W12 oraz nasiąkliwości wagowej poniżej 5%.

wróćBeton nawierzchniowy

Beton specjalny charakteryzujący się wysoką mrozoodpornością, wodoszczelnością, niską nasiąkliwością oraz odpornością na ścieranie. Przeznaczony do wykonywania nawierzchni betonowych narażonych na agresywne oddziaływanie czynników atmosferycznych i ścierania od ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji. Nawierzchnie dróg w budownictwie komunikacyjnym najczęściej wykonywane są w konsystencji S1 za pomocą specjalnych rozściełaczy, w technologii dwuwarstwowej z warstwą jezdną z betonu z kruszywem odkrytym. Inną formą betonów nawierzchniowych są betony wykonywane w konsystencji S2 lub S3 w stałym szalunku układane bezpośrednio z leja betonowozu i zagęszczane wibratorami wgłębnymi i listwowymi. Tego typu nawierzchnie najczęściej wykonuje się na terenach przemysłowych (drogi wewnętrzne i place manewrowe).

Beton nawierzchniowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C30/37 do C35/45, konsystencji od S1 do S4, mrozoodporności od F100 do F200, kategorii odporność betonu na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzających od FT0 doFT2 oraz nasiąkliwości wagowej poniżej 5%.

wróćBeton hydrotechniczny

Beton specjalny o niskim cieple hydratacji przeznaczony do wykonywania masywnych budowli hydrotechnicznych takich jak tamy, jazy, śluzy, nabrzeża portowe, obudowy kanałów itp. itd. Prawidłowo zaprojektowany beton hydrotechniczny gwarantuje trwałość konstrukcji w wymagającym środowisku cyklicznego zamarzania i odmarzania w obecności wody, chlorków oraz równie niebezpiecznych aerozoli powstających w strefie przyboju. Beton w budowlach hydrotechnicznych musi być odporny na ścieranie wywołane płynącą wodą oraz niesionym przez nią różnorakim materiałem o właściwościach abrazyjnych.

Beton hydrotechniczny oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C35/45, konsystencji od S2 do S4, wodoszczelności od W8 do W12, mrozoodporności od F100 do F200 oraz nasiąkliwości wagowej poniżej 5%.

wróćBeton samozagęszczalny (SCC)

Beton specjalny stosowany do wykonywania konstrukcji żelbetowych, w których skomplikowane kształty geometryczne i/lub gęste zbrojenie uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych metod zagęszczania z zastosowaniem wibratorów wgłębnych lub przyczepnych. Ze względu na dużą ilość spoiwa oraz łatwe odpowietrzanie pod wpływem własnego ciężaru, beton samozoagęszczalny ma również właściwości betonu architektonicznego o wysokich wymaganiach estetycznych.

Beton samozagęszczalny (SCC) oferujemy w klasach wytrzymałości od C30/37 do C50/60, konsystencji od SF1 do SF3 i wodoszczelności od W8 do W12.

wróćBeton jamisty

Beton specjalny, którego podstawową cechą jest jego porowata struktura uzyskiwana poprzez nieciągłe uziarnienie stosu okruchowego przez co staje się on przepuszczalny dla wody i powietrza. Ten typ betonu stosuje się do wykonywania parkingów i dróg dojazdowych pod lekki ruch kołowy jak również podbudowy i warstwy drenażowe pod nawierzchnie trawiaste (naturalne i sztuczne) oraz nawierzchnie sportowe na kortach i bieżniach wykonywanych z poliuretanów.

Beton jamisty oferujemy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C16/20, konsystencji od S1 do S3 oraz z gwarantowaną przepuszczalnością wody powyżej 80 litrów / minutę / m2.

wróćBeton ekspansywny

Beton specjalny, którego podstawową cechą jest ekspansja (zwiększenie objętości) na etapie wbudowywania mieszanki. Efekt ekspansywności uzyskiwany jest poprzez dodanie specjalnej domieszki, która w kontakcie z zaczynem cementowym wytwarza mikropęcherzyki wodoru. Beton ekspansywny znajduje zastosowanie zarówno jako beton konstrukcyjny jak i wypełniający przy: wymianie odcinkowej istniejących fundamentów liniowych; wykonywaniu podlewek pod maszyny i konstrukcje precyzyjnie osadzane za pomocą śrub; szczelnym wypełnianiu otworów przejść kanalizacyjnych lub podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej; wykonywaniu szczelnego wypełnienia balastowego lub zabezpieczającego konstrukcje stalowe przed korozją.

Beton ekspansywny oferujemy w klasach wytrzymałości od C16/20 do C25/30, konsystencji od S3 do S4. W zależności od dozowania domieszki ekspansywnej, możliwe jest uzyskanie różnego efektu – od ograniczenia naturalnego skurczu betonu aż do wzrostu objętości o kilka procent.

wróćCementowa zaprawa murarska

Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia (G) do łączenia ściennych elementów ceramicznych, wapienno - piaskowych oraz betonowych w murach, słupach i ścianach działowych osłoniętych przed działaniem czynników zewnętrznych. Zaprawy murarskie powinny być stosowane zgodnie z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawy przeznaczone są do wykonywania spoin o grubości od 6 do 40 mm.

Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia (G) oferujemy w klasach wytrzymałości M5; M10; M15 oraz M20. Standardowy czas zachowania właściwości roboczych ≥ 24 godzin

wróćPodsypki cementowo-piaskowe

Podsypki cementowo-piaskowe przeznaczone są do stosowania w robotach brukarskich jako warstwa wyrównująca pod kostkę brukową, płyty chodnikowe oraz elementy uzupełniające jak krawężniki, obrzeża i koryta odwadniające.

Podsypki z deklarowaną proporcją zmieszania objętościowego surowców np. 1:3 (co oznacza, że na jedną część cementu przypadają trzy części pisaku). W tej kategorii oferujemy podsypki cementowo-piaskowe o proporcjach zmieszania od 1:1 do 1:12.

Podsypki z deklarowaną zawartością cementu np. P100 (co oznacza, że w jednym metrze sześciennym podsypki zawarte jest 100kg cementu). W tej kategorii oferujemy podsypki cementowo-piaskowe od P50 do P300.

wróćMieszanka cementowo - gruntowa

Mieszanki zgodne z PN-S-96012, to rodzaj mieszanek związanych hydraulicznie przeznaczonych do wykonania podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do KR6.

Mieszanki cementowo - gruntowe oferujemy w klasach wytrzymałości Rm=1,5 MPa; Rm=2,5MPa oraz Rm=5,0 MPa, na kruszywach o uziarnieniu 0-2mm. Dla mieszanek cementowo – gruntowych deklarujemy wskaźnik mrozoodporności ≥0,6 lub ≥0,7.

wróćMieszanka związana cementem

Mieszanki związane cementem zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14227-1:2013 oraz wytycznymi GDDKiA zawartymi w WT5 2010, to rodzaj mieszanek związanych hydraulicznie stosowanych w budownictwie drogowym. Przeznaczone są do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni sztywnych i podatnych w drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR6. W zależności od wytrzymałości i uziarnienia mogą pełnić funkcję: warstwy ulepszonego podłożą, podbudowy pomocniczej lub podbudowy zasadniczej.

Mieszanki związane cementem oferujemy w klasach wytrzymałości: C1,5/2,0; C2,3/3; C3/4; C5/6 oraz C6/8 na kruszywach o uziarnieniu 0-20 mm. Dla mieszanek związanych cementem deklarujemy wskaźnik mrozoodporności ≥0,6 lub ≥0,7

wróć